Reklamace


Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1. Zákazník je povinen objednané zboží od přepravce (v případě osobního odběru přímo od dodavatele) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů a převzetí zboží přepravci (dodavateli) potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit dodavateli.

2. Zákazník má právo na výměnu zboží v případě, že zboží při dodání (převzetí) nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka na zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými právními předpisy. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které zákazník uplatní u společnosti do tří dnů od převzetí zboží, bude-li společnosti zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není společnost zákazníkovi odpovědná. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi zákazníkem a společností řídí, není-li uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a/nebo obchodního zákoníku.

3. Po dodání společnost neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Za nevhodné zacházení se považuje též běžná manipulace s výrobkem, které neodpovídá instrukcím dodavatele týkající se zacházení s výrobkem a jeho údržby.

Postup při reklamaci zboží:

- Reklamace musí splňovat všechny potřebné náležitosti (popis závady, kopie faktury a další potřebné doklady)

- Reklamaci je potřeba uplatnit v zákonem stanovené lhůtě

- Zboží zašlete nebo osobně dopravte na naší adresu. Zboží neposílejte zpět na dobírku.

- Bude-li se jednat o neodstranitelnou závadu, dodavatel vyrobí objednávku znovu. Po vzájemné dohodě je též možno vrátit cenu zakázky v penězích.

- Vyřízení reklamace proběhne zpravidla v nejkratším možném čase po vrácení zboží dodavateli, nejpozději do 30 dnů.

- Reklamaci není možné uznat v případě, kdy se jedná o běžné opotřebení způsobené následkem používání zboží nebo se jedná o mechanické poškození (zadrhnutí).