Obchodní podmínky


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti ALISY SPORT s.r.o. se sídlem Ještědská 360, Liberec 8, 46008, IČ: 04661818, DIČ: CZ04661818, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 36759 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). 

1.2.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

POPTÁVKA, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.  Prvotní nezávazná poptávka ze strany kupujícího probíhá obvykle e-mailem nebo telefonicky.

2.2.  Na základě poptávky vytvoří obchodní oddělení prodávajícího cenovou nabídku a zašle ji e-mailem kupujícímu.

2.3.  V případě akceptace ceny, termínu a dalších sdělení v obdržené nabídce kupujícím je prodávajícím považována poptávka za objednávku a je jím vystavena zálohová faktura na 50% celkové částky zakázky vč. DPH.

2.4.  Po úhradě zálohové faktury je kupujícím zaslaná poptávka považována za závaznou objednávku a jako taková je spolu s cenovou nabídkou prodávajícího považována za návrh na uzavření smlouvy (dle jednotlivých případů smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo) na zboží uvedené v poptávce. Smlouva týkající se výroby a dodání zboží uvedeného v objednávce je mezi společnosti a zákazníkem uzavřena okamžikem potvrzení přijetím objednávky prodávajícím. Tedy po úhradě zálohy.

2.5.  Kupující je následně neprodleně povinen specifikovat svou objednávku úplně, a to včetně údajů o počtu objednaných kusů, velikostech apod.

2.6.  Prodávající si vyhrazuje právo umístit viditelně na každém jednotlivém kusu výrobku své logo, jako označení výrobce, jak je obecnou zvyklostí. Pokud s tímto kupující výslovně nesouhlasí, pak je k zakázce kalkulován příplatek ve výši 3% z celkové její ceny.

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA

3.1.  Loga, grafika a další podklady musí být dodány kupujícím ve vektorovém formátu (cdr, ai, eps, pdf), bitmapy v minimálním rozlišení 300 dpi (jpg, tif, pdf). Barvy je nutné specifikovat ve formátu CMYK, případně PANTONE. Tiskárny prodávajícího používají definici černé barvy C:40 M:40 Y:40 Y:100. V případě dodání podkladů v nedostatečně kvalitě budou účtovány grafické vícepráce dle ceníku uvedeného na webových stránkách prodávajícího.

3.2.  Zákazník má možnost vybrat si z designů prodávajícího nebo vytvořit design vlastní.

3.3.  Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za loga dodaná kupujícím. Za použití, umístění a práva k logům umístěným na výrobku nese vždy plnou zodpovědnost kupující.

DODACÍ PODMÍNKY

4.1.  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv objednávku, objednávku nestandardního či spekulativního složení či objemu.

4.2.  Termín dodání se liší dle druhu a celkového počtu objednaných kusů. O aktuálním dodacím termínu je kupující informován již v první reakci na poptávku.

4.3.  Aktuální termín dodání se může v průběhu zakázky měnit a to zejména pokud kupující nespolupracuje a nereaguje na požadavky prodávajícího ohledně schválení grafických návrhů nebo dodání dalších podkladů pro možné spuštění produkce. Prodlevy takto vzniklé nezakládají kupujícímu právo na slevu ani na odstoupení od smlouvy. 

4.4.  Další práva a povinnosti stran pro dodání zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.  Způsob doručení zboží určuje prodávající - standardně prostřednictvím DPD, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem převzetí zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a pozdější reklamace neúplnosti či poškození zásilky nebude možná.

5.3.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.  Platba je standardně provedena úhradou konečné faktury bankovním převodem. Zboží je expedováno až po připsání částky na účet prodávajícího.

6.2.  Úhrada je také možná fakturou s dohodnutou lhůtou splatnosti (pouze po dohodě při dlouhodobé, ověřené spolupráci).

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2.  Jakékoliv nedostatky či vady je kupující povinen ohlásit neprodleně po převzetí zboží prodávajícímu.

7.3.  Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího. Za nevhodné zacházení se též považuje běžná manipulace se zbožím, která neodpovídá instrukcím prodávajícího týkající se zacházení s výrobkem a jeho údržby.

7.4.  Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že zboží po dodání nemá vlastnosti obvyklé dodávanému druhu zboží.

7.5..  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. V případě neodstranitelné vady prodávající vyrobí nové zboží na své náklady.

7.7. Vyřízení reklamace proběhne v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů.

7.8. Reklamaci nelze uznat v případě, že se jedná o běžné opotřebení způsobené následkem používání zboží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo výrobky které byly vyrobeny u ALISY SPORT, s.r.o. prezentovat jako  produkt prodávajícího, a to bez rozdílu, včetně možnosti použití designu pro další zákazníky, pokud nebylo dohodnuto jinak. Zákazník toto bere na vědomí a učiněním úhradou zálohové faktury s tímto ujednáním souhlasí. 

8.2. Veškerá loga a designy prodávajícho, s.r.o. jsou jeho majetkem a je zakázáno jakékoliv jejich používání, či šíření bez souhlasu prodávajícího. 

8.3.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  

8.4.  Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Platnost obchodních podmínek se automaticky ruší vydáním podmínek nových.

8.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ještědská 360, 46008, Liberec 8, adresa elektronické pošty obchod@alisy.cz, telefon +420 777 231 129 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ALISY SPORT s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne ALISY SPORT s.r.o. tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru ALISY SPORT s.r.o., účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

ALISY SPORT s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a ALISY SPORT s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne ALISY SPORT s.r.o. veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

V Liberci dne 1.2.2016